Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest jest TECHNAR Eugeniusz Bednarczyk, ul. Piotra Skargi 12, 67-200 Głogów, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@scanner3d.pl.
  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (usługi).
  2. Dane, którymi administrujemy to w szczególności – imię, nazwisko, adres, numer NIP lub PESEL oraz nr telefonu i adres e-mail (których podanie jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonania usługi). Będą one przechowywane 6 lat lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do ustania przyczyn biznesowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności: podmiotom biorącym udział w realizacji umowy, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom uprawionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz biuru rachunkowemu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w oparciu o zgodę, jeśli taka została udzielana.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO – jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania wymienionych celów lub do momentu, gdy Pani/Pan wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.